สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

โครงการการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสะพานปี 2561 กลุ่มที่ 4 

สะพานข้ามห้วยกำโพก ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์