สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

โครงการการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสะพานปี 2561 กลุ่มที่ 4 

สะพานข้ามลำโดมน้อย ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี