สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

โครงการการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสะพานปี 2561 กลุ่มที่ 4 

สะพานข้ามลำห้วยร่องขุม บ.ทุ่งขุน - บ.โนนสว่าง ต.นาพินโคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี