สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

โครงการการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสะพานปี 2561 กลุ่มที่ 4 

สะพานข้ามห้วยขะยูง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ